Polska Fundacja Zabezpieczenia Społecznego ETOS w Warszawie

@fundacjaetos
Misja Fundacji ETOS
§3 Statutu Fundacji. Tekst jednolity z dnia 22 grudnia 2016r.

„Misją Fundacji jest podniesienie bezpieczeństwa i jakości życia Polaków poprzez niesienie pomocy osobom potrzebującym i ich rodzinom, w szczególności, w sytuacjach kryzysowych. Pomoc dzieciom, młodzieży i dorosłym zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz osobom ze środowisk dysfunkcyjnych, niedostosowanym społecznie, uzależnionym i współuzależnionym, bezdomnym, bezrobotnym, z niepełnosprawnością. Pomoc osobom przebywającym w ośrodkach opiekuńczych, wychowawczych, resocjalizacyjnych, karnych, dla uchodźców, opuszczających te placówki i ich rodzinom. Pomoc osobom starszym, chorym, ubogim, niezaradnym, niesamodzielnym. Pomoc zaginionym. Pomoc ofiarom handlu ludźmi, ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych, wojen i ich rodzinom w kraju i za granicą. Pomoc Polonii i Polakom za granicą." ...